Unit Search

Name Tons BV PV TRO/RS Rules Era Intro
Heavy Wheeled APC (LRM) 20 265 11 TR3060 RS3060u Introductory 2400
Heavy Wheeled APC (MG) 20 213 8 TR3060 RS3060u Introductory ES
Heavy Wheeled APC (SRM) 20 255 11 TR3060 RS3060u Introductory 2370
Heavy Wheeled APC (Standard) 20 189 8 TR3060 RS3060u Introductory ES
Heavy Wheeled APC (WoB) 20 330 18 TR3060 RS3060u Advanced 3072